Kingston Lacey 7th May 2016


Physconia enteroxantha
Physconia enteroxantha - Medulla yellowish and K+ y


Melanohalea exasperatula - Negative reactions, distinctive isidia

cryptolechia carneolutea
Cryptolechia carneolutea - Negative reactions, white thallus, similar to Dimerella but with white thallus

Schismatomma cretaceum
Schismatomma cretaceum - K+ y, UV± pale grey

Ochrolechia turneri
Ochrolechia turneri - Soralia C+ y, KC+ o, UV+ glaucous

Punctelia borreri
Punctelia borreri - Medulla C+ pink

Ochrolechia arborea
Ochrolechia arborea - UV+ y but watch out for Pycnora sorophora also UV+ y

Micarea denigrata
Micarea denigrata - Apothecia C± orange-red in section

Chaenotheca trichialis
Chaenotheca trichialis - contains Stichococcus photobiont