Kingsbury Episcopi Church Lichen 2015

Rinodina teichophila
Rinodina teichophila

Bilimbia sabuletorum
Bilimbia sabuletorum

Gyalecta jenensis
Gyalecta jenensis

Xanthoparmelia mougeotii
Xanthoparmelia mougeotii

Toninia episema
Toninia episema

Pyrrhospora quernea
Pyrrhospora quernea

Physcia tribacea
Physcia tribacea

Phaeophyscia orbicularis
Phaeophyscia orbicularis

Hyperphyscia adglutinata
Hyperphyscia adglutinata

Dirina massilensis
Dirina massilensis

Catillaria atomarioides
Catillaria atomarioides

Catapyrenium rufescens
Catapyrenium rufescens

Caloplaca variabilis
Caloplaca variabilis

Caloplaca ulcerosa
Caloplaca ulcerosa

Arthonia pruinata
Arthonia pruinata

Lecania turicensis
Lecania turicensis

Verrucaria macrostoma
Verrucaria macrostoma